Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Karta rowerowa

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej nr 3

im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku

 

Regulamin został opracowany w oparciu o:

1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

Warunki ubiegania się o kartę rowerową

1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

3. W przypadku braku podpisu rodzica lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce:

  • znaki i sygnały drogowe,
  • manewry na drodze,
  • typowe sytuacje drogowe
  • pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi.

8. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.

9. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

10. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.

11. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

  • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  • jazda do przodu po prostej i łukach,
  • jazda po łukach w kształcie cyfry 8, tzw. „ósemka”
  • hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonych miejscach,
  • właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe.

12. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

13. Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny 90% poprawnie wykonanych

manewrów.