Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Idziemy po sukces

Od  września 2012 r. do czerwca 2013 r. w pięciu Szkołach Podstawowych Gminy Chmielnik był realizowany Projekt systemowy w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działania 9.1;Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wartość projektu: 148 522,00 zł

Celu główny: 
Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 83% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik w okresie od IX 2012 d0 VI 2013.
Cele szczegółowe:
Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych Gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu. Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych Gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu. Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.
 Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 117 uczniów  
21 uczniów (8K/13M) SP w SP nr 1 w Chmielniku,
20 uczniów (6K/14M) SP w SP nr 2 w Chmielniku,
19 uczniów (8K/11M) w SP nr 3 w Chmielniku,
30 uczniów (14k/16M) SP w Woli Rafałowskiej,
27 uczniów (13k/14M)SP w Zabratówce.
W celu zminimalizowania dysfunkcji rozwojowych wśród uczniów klas I – III oraz wzrostu umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo zorganizowano następujące zajęcia:
Dla 23 dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji zorganizowano 120 godzin zajęć wyrównujących:
SP nr 1 w Chmielniku 1grupa 30 godzin zajęć;
SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa 30 godzin zajęć;
SP w Woli Rafałowskiej 2 grupy 60 godzin zajęć;
Dla 13 dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych zorganizowano 60 godzin zajęć wyrównujących:
SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP Zabratówka 1 grupa po 30 godzin zajęć.
Dla 36 dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zorganizowano 270 godzi zajęć:
SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP nr 2 w Chmielniku 2 grupy 60 godzin zajęć;
SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP w Woli Rafałowskiej 3 grupy 90 godzin zajęć;
SP w Zabratówce 2 grupy 60 godzin zajęć.
Dla 27 dzieci z wadami postawy zorganizowano 150 godzin zajęć:
SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP nr 2 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP w Woli Rafałowskiej 2 grupy 60 godzin;
SP w Zabratówce 1 grupa po 30 godzin.
Dla 34 dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo zorganizowano 150 godzin zajęć rozwijających:
SP nr 1 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP nr 2 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP nr 3 w Chmielniku 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP w Woli Rafałowskiej 1 grupa po 30 godzin zajęć;
SP w Zabratówce 1 grupa po 30 godzin zajęć.