Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Bawmy się i uczmy razem

W okresie od marca 2014 r. do stycznia 2015 r. realizowany jest program „Bawmy i uczmy się razem” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania  edukacji przedszkolnej. 

Wartość projektu to kwota 698 155 zł.

Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupę docelową projektu stanowi 8 oddziałów przedszkolnych we wszystkich pięciu szkołach podstawowych znajdujących się na terenie gminy Chmielnik, w których wychowaniem przedszkolnym objęto 101 dziewcząt i 92 chłopców w wieku od 3 do 6 lat. 
Celem realizowanego projektu jest podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych znajdujących się we wszystkich szkołach na terenie gminy, stworzenie w nich warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 letnich poprzez organizację placów zabaw, zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych oraz stworzenie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb  i możliwości w/w grup dzieci.
W ramach realizowanego projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja placu zabaw – w ramach tego zadania przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie plac zabaw  wraz z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, w Szkole Podstawowej w Zabratówce powstanie plac zabaw  wraz z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią natomiast w  pozostałych szkołach istniejące place zabaw będą doposażone w nowe urządzenia  zabawowe, zestawy zabawowe wraz  z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, 
2.  Dostosowanie pomieszczeń – istniejące toalety zostaną zmodernizowane  i dostosowane do potrzeb dzieci w szkołach  (Szkoła Podstawowa nr 2 i w Woli Rafałowskiej).
3. Wyposażenie – zakupione zostaną  różnorodne meble, meble wypoczynkowe i wyposażenie sal przedszkolnych w sprzęt komputerowy,  multimedialny, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki,  laptopy, programy multimedialne, zabawki,  różnorodne pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt gospodarczy np. pralki, odkurzacze.  Ponadto zostaną zakupione urządzenia kuchenne.
Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oddziałów przedszkolnych  w niezbędny sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne i inne materiały, które spowodują, że zajęcia  dzieci  w wieku przedszkolnym będą atrakcyjniejsze i ciekawsze.