Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Ja też mam szansę

Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r. „Aktywizacja  wspieranie JST i  organizacji pozarządowych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”

Czas realizacji:   02.11.2006-31.12.2006
Kwota dofinansowania:   10435 zł

Cel Główny:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Chmielnik- umożliwienie zniwelowania istniejących problemów edukacyjnych oraz kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe:
Zorganizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci   i ich rodzin o trudnej sytuacji materialnej, niewydolnych wychowawczo pochodzących z terenów wiejskich
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  uczniów
Wspomaganie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi na różnym etapie rozwoju
Organizacja czasu wolnego dla dzieci przez udział w zajęciach twórczych, rozwojowych, sportowych (dodatkowe imprezy, zajęcia integracyjne)
Podnoszenie poczucia własnej wartości i samooceny dzieci w trudnej sytuacji materialnej
Promocja wzajemnej współpracy wśród uczniów, praca nad wyrównywaniem dysproporcji między uczniami
Kształtowanie postaw patriotyczno- obywatelskich uczniów
Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowych oraz w zajęciach z zakresu profilaktyki i uzależnień


Forma realizacji programu:
Warsztaty z elementami socjoterapii – 7 godz.
Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień- 4 godz.
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne -7 godz.
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze -14 godz.
Zajęcia pozalekcyjne dla ucznia zdolnego -28 godz.
Zajęcia z zakresu informatyki – 7 godz.
Klub Aktywności Uczniowskich – zajęcia pozalekcyjne z zakresu organizacji czasu wolnego  dla dzieci:
Organizacja zajęć rytmiczno- ruchowych Szkolny Klub Sportowy, grupa czirliders – 28 godz.
Teatr Szkolny Marionetka  (warsztaty teatralne,  wycieczka do teatru, muzeum, poznanie specyfiki pracy aktora – 7 godz.
Malarstwo plenerowe – 3 godz.
Integracja kulturowa środowiska – międzyszkolne oraz lokalne spotkania integracyjne przygotowanie dwóch imprez – 87 godz.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Gminy Chmielnik 36 godz.
Prowadzenie drużyny zuchowej 7 godz.
Reaktywowanie drużyny harcerskiej – 14 godz
Warsztaty dla nauczycieli 6 godz.
Seminaria, prelekcje, konsultacje dla rodziców