Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW
I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku reprezentowana przez Dyrektora Szkoły ,
  z siedzibą w Chmielniku, Chmielnik 169A.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pomocą e-mil: merit.inspektor.rodo@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe zgodne z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne przedmioty, które na podstawie stosowanych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
 7. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.
 10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane.