Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Jestem sobie przedszkolaczek

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Okres realizacji 01.09.2008r do 25.12.2009r

Kwota  31 894,20

Cel ogólny: wsparcie funkcjonującego oddziału wychowania przedszkolnego poprzez organizację nowych rodzajów zajęć przyczyniających się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz wprowadzenie dodatkowej formy wychowania przedszkolnego.

Zajęcia organizowane w ramach projektu:

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
Skierowana do dzieci w obecności rodziców
wstępna indywidualna diagnoza psychologiczna dla 10 dzieci, po 1 godz na dziecko
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla 10 dzieci – 0,5 godz/tydzień
zajęcia logopedyczne – 3 godz/tydzień dla 5 dzieci.

EDUKACJA RODZICÓW W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
3 seminaria po 2 godz, 2 prowadzi psycholog, 1 prowadzone przez logopedę
2 warsztaty dla rodziców po 2 godz prowadzone przez psychologa
Zadanie skierowane do 50 osób.

KLUB MALUCHA
Działa 2 razy w tygodniu po 3 godz. Zadaniem planuje się objąć 10 dzieci w wieku 3-5 lat, które z różnych przyczyn nie uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym. Prowadzone będą zajęcia:
plastyczne kształtujące zdolności manualne dzieci, umożliwiające wyrażanie spostrzeżeń, uczuć i przeżyć za pomocą pozawerbalnych środków przekazu – 1 godz/tygodniowo
zajęcia taneczne, uwzględniające elementy tradycji regionu 1 godz/tygodniowo.

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Działania skierowane do 21 dzieci. Rozwijanie zainteresowań i kształtowanie ról społecznych dzieci w grupie przedszkolnej prowadzone będzie następującymi działaniami:
zajęcia integracyjne po 25 godzin we wrześniu, na początku każdego roku szkolnego
nauka języka angielskiego – 1 godz/tydzień
zajęcia z zakresu ekspresji ruchowej dzieci – rytmika 1 godz/tydzień
profilaktyka w zakresie korekcji wad postawy – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – 1 godz/tydzień.

GMINNE IMPREZY ŚRODOWISKOWE
Planowane działania dotyczą dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik. Przewidywane przedsięwzięcia:
„Mikołajki”
„Choinka przedszkolna”
„Dzień Matki i Dziecka”
„Wakacyjny Dzień Przedszkola”
Średnia ilość uczestników na jedną imprezę – około 50 osób