Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku

Zamówienia publiczne

 

                                                                                                                                             Chmielnik, 2014-07-30

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chmielniku

36-016 Chmielnik 169a

faks 17 22 96 615

adres strony internetowej: www.sp3chmielnik.pl

e-mail: sp3.chmielnik@intertele.pl

 

Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawcę:

 

 

Część I - świeże warzywa i owoce

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

 

Brak ofert

 

 

 

Część II wyroby piekarskie

 

 

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

2

Piekarnia „Marzenie”Cecylia Róg-Gąsior 36-071 Trzciana 139b k. Rzeszowa

100

 

 

 

Część III - mrożone artykuły spożywcze

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

6

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PRIMA”Hurtownia Artykułów Spożywczych,Mrożonek i Lodów Edward Bąk, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec

100

 

 

Część IV jaja kurze świeże o gramaturze 50 g

 

 

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

5

„BOGAR”

Firma Handlowo- Usługowa

Mirosław Szostak

ul. Techniczna 2C

36-040 Boguchwała

 

100

 

 

Część V - artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery

 

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

7

ALMAX- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

 

100

 

Część VI mięso świeże, wędliny i drób

 

 

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

3

EB Sp. z o.o. ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin

 

100

 

 

Część VII - mleko i produkty mleczarskie

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

4

„WIDAMID” SP. z o.o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut

 

100

 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w wyniku badania i oceny oferta ( we wskazanych wyżej częściach uzyskała) 100 pkt.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie : 11.08.2014 r.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt.1

Poniżej przedstawiamy nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i streszczenie oceny.

Nazwa i adres wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punkty poszczególnych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

 Punkty

I część - świeże warzywa i owoce

 

Brak ofert

 

 

      II część wyroby piekarskie

1          

PIEKARNIA

Ryszard Babka

37-100 Łańcut – Dąbrówki 397A

 

 

38,94

2

Piekarnia „Marzenie”Cecylia Róg-Gąsior 36-071 Trzciana k. Rzeszowa

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III część - mrożone artykuły spożywcze

4

„WIDAMID” SP. z o.o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut

 

93,60

6

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PRIMA”

Hurtownia Artykułów Spożywczych,Mrożonek i Lodów

Edward Bąk

ul. Głowackiego 27

39-300 Mielec

 

100

      IV część jaja kurze świeże o gramaturze 50 g ),

5          

 „BOGAR”

Firma Handlowo- Usługowa

Mirosław Szostak

ul. Techniczna 2C

36-040 Boguchwała

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

V część -  artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery

5

 „BOGAR”

Firma Handlowo- Usługowa

Mirosław Szostak

ul. Techniczna 2C

36-040 Boguchwała

 

92,73

7

 ALMAX- Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków

 

100

VI część – mięso świeże, wędliny i drób

3          

EB Sp. z o.o. ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin

 

100

 

 

 

 

VII część -  mleko i produkty mleczarskie

4

 Widami Sp. z o.o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut

 

100

5

„BOGAR”

Firma Handlowo- Usługowa

Mirosław Szostak

ul. Techniczna 2C

36-040 Boguchwała

 

98,02

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                                                                           Kierownik Zamawiającego

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                            mgr Bożena Gwizdała

 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sp3chmielnik.szkolna.net


Chmielnik: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku
Numer ogłoszenia: 160329 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. M. Kolbego w Chmielniku , Chmielnik 169 a, 36-016 Chmielnik, woj. podkarpackie, tel. 17 22 96 615, faks 17 22 96 615.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp3chmielnik.szkolna.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają załączniki cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.23.00-6, 03.22.23.00-6, 15.81.10.00-6, 15.33.11.70-9, 03.14.25.00-3, 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.50.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - zawarte w druku OFERTA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

druk OFERTA wypełniony i podpisany formularz - zawarty w załącznikach nr 1-7 szczegółowy opis zakresu zamówienia Podpisany i zaparafowany na każdej stronie wzór umowy według wzoru określonego do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp3chmielnik.szkolna.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świeże warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6, 03.22.23.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wyroby piekarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa codziennie w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30- 7.30.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: mrożone artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: jaja kurze świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: mięso świeże, wędliny i drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: mleko i produkty mleczarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

   

 I. Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr3 im.Św.M.M.Kolbego w Chmielniku

36-016 Chmielnik 169a

Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa Nr3 im.Św.M.M.Kolbego w Chmielniku

36-016 Chmielnik 169a

faks 17 22 96 615

adres strony internetowej:  www.sp3chmielnik.szkolna. net

e-mail: sp3.chmielnik@intertele.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – dalej również jako „Pzp” (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

 

1)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),

2)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),

3)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735).

 

Nazwa postępowania: dostawa pn. „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole  Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku.

 

Numer postępowania SP3.371.1.2014

 

Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6, 03222300-6, 15811000-6, 15331170-9, 03142500-3, 15800000-6,15100000-9, 15500000-3.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I będzie obejmować świeże warzywa i owoce.
Część II będzie obejmować wyroby piekarskie.
Część III będzie obejmować mrożone artykuły spożywcze.
Część IV będzie obejmować jaja kurze świeże.
Część V będzie obejmować artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery.
Część VI będzie obejmować mięso świeże, wędliny i drób.
Część VII będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie.
 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku.

2.Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia określają załączniki cenowe dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

3.Zamówienie obejmuje dostarczanie produktów spożywczych wymienionych w załącznikach nr1-7 SIWZ, do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Chmielniku, na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne podane w załącznikach 1,2,3,4,5,6,7.zostały podane przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem.

5.Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych w zależności od potrzeb zamawiającego dokonywane będą  na podstawie telefonicznego zamówienia, z dziennym wyprzedzeniem przez intendenta stołówki szkolnej.

 6.Dostawy muszą być realizowane przy użyciu środków transportowych przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8.Dostarczony towar winien odpowiadać Polskim Normom.

9.Wyroby muszą być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Wykonawca na wyżej wymienione towary powinien posiadać atesty, certyfikaty itp., dopuszczające powyższe artykuły do spożycia. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument.

11.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe w asortymencie i ilości wynikających z zamówień zarówno pod względem norm jakościowych jak i w ich początkowym okresie gwarancji zapewniającym bezpieczne użycie dostarczonych produktów.

 12.Zamawiający  podzielił przedmiot  zamówienia na VII części

13.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na następujące           części : część I - świeże warzywa i owoce; część II - wyroby piekarskie; część III - mrożone artykuły spożywcze; część IV - jaja kurze świeże; część V - artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery; część VI - mięso świeże, wędliny i drób; część VII będzie obejmować mleko i produkty mleczarskie.
14.Określone ilości produktów żywnościowych zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów żywnościowych z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Dostawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 15.Zamawiający wymaga aby każda pozycja w załączniku cenowym była wypełniona, nie wypełnienie przez wykonawcę jakiejkolwiek z pozycji zadania spowoduje odrzucenie oferty tego Wykonawcy.

   Zamówienie obejmuje VII części:

 

część I - świeże warzywa i owoce- dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   12.00.

 część II - wyroby piekarskie - dostawa codziennie w drugim dniu od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. od  6.30- 7.30

część III - mrożone artykuły spożywcze; dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   12.00.

część IV - jaja kurze świeże  - dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   12.00.

Część V - artykuły spożywcze sypkie, koncentraty, przyprawy i desery- dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   12.00.

część VI - mięso świeże, wędliny i drób- dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   8.00.

Część VII mleko i produkty mleczarskie- - dostawa w drugim dniu od złożenia zamówienia od  poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do   12.00.

 

W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych.

Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie.

Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia      zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Dopuszcza się możliwość zamiany ilości poszczególnego asortymentu.

Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby  Zamawiającego  w ciągu 2 dni od  złożenia reklamacji.

Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty i oświadczenia wymagane do oferty

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp

       Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (które zawarte jest w druku OFERTA)

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA,

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA,

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA,

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA,

 

4)    Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – zawarte w druku OFERTA,

 

3. Inne wymagane dokumenty:

     1) druk OFERTA

2) wypełniony i podpisany formularz – zawarty w załącznikach nr 1-7 szczegółowy opis zakresu zamówienia

3) Podpisany i zaparafowany na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy) według wzoru określonego do SIWZ.

Uwaga:

 • Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany  jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z  właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
 • Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie V.1 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w punktach 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 

 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
 2. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
 3. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
 5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie pełnomocnika.
 6. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie mógł żądać umowy regulującej ich współpracę.

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób

 

1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej (sp3.chmielnik@intertele.pl) lub faksu numer 17 22 96 615. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Nie złożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie (tj. ich złożenie np. w formie faksu lub pocztą elektroniczną) skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, ze nie doszło do ich złożenia w wyznaczonym do tego terminie.

4. Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców wyjaśnień droga elektroniczną lub faxem z jednoczesnym zaleceniem ich potwierdzenia na piśmie.

Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

 

Maria Rajzer – intendent SP3 w Chmielniku

17 22 96 615

 

VIII. Wadium

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2.    Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelna, spięta, podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3.    Oferta musi zawierać:

       1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie V SIWZ,

       2) ewentualne pełnomocnictwa.

4.         Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzonym następującym napisem: „OFERTA na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej  przy Szkole  Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a w okresie od 01.09.2014 roku do 31.07.2015 roku.” znak sprawy SP3.371.1.2014 – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM

OTWARCIA OFERT” W przeciwnym wypadku Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz ewentualnym nieprzyjęciem jej w niniejszym postępowaniu.

 

 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane;
 1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z  2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
 2.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę załączone do oferty w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;
 3. Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji/rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp);
 4. Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – w razie stwierdzenia, że dane informacje nie mogły być przez Wykonawcę zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa – zostaną one odtajnione przez Zamawiającego;
 5.  udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia;
 6.  udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na  zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  z 2010 r. nr 223 poz. 1458).

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.    Oferty należy złożyć na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. 6, w terminie do 30.07.2014 r. do godziny 10.00 Ofertę, która została złożona po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca.

2.    Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Ekonomiczno-Administracyjno Ekonomicznym Szkół w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. 8 w dniu 30.07.2014 r. o godzinie 10.15

 

XII. Obliczanie ceny

 1. Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących założeń:

1)    Cena ta musi zawierać wszystkie koszty.

2)    Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie
z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto.

 

 1. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
 2. Na druku OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji należy podać łączną cenę za część zamówienia, cena wynikać musi z sumy wszystkich pozycji wykazu asortymentu „wartość brutto” znajdujących się w  załączniku „szczegółowy opis zakresu zamówienia” wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT.
 3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

      3) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do pozycjach  załącznika szczegółowy opis zakresu zamówienia. Wszelkie błędy dostrzeżone w            szczegółowy opis zakresu zamówienia winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 38 ustawy.

5.Jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

W przypadku rozbieżności w cenie podanej w druku OFERTA w postaci liczbowej i słownej, jako poprawna przyjęta zostanie cena podana słownie.

4) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny, w tym  związaną    błędnie ustaloną stawką VAT i wartością brutto/ netto

5) W przypadku zmian lub uszczegółowień wynikłych z odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców należy wszelkie wprowadzone modyfikacje uwzględnić w cenie.

 

XIII. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie jedynie kryterium ceny.

Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się na zasadzie:  cena najniższa / cena oferty ocenianej x 100.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

XIV. Formalności niezbędne do zawarcia umowy

 1. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu kwotę netto wynikającą z jego oferty

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane

 

XVI. Wzór umowy

 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodna z załączonym do SIWZ wzorem zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego z wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez zamawiającego.
 2. Ewentualne możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

-      opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-      odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec innych czynności – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie

 

Szczegóły określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

 

XVIII. Załączniki do SIWZ

 1. Projekt umowy
 2. Załączniki nr1,2,3,4,5,6,7 -szczegółowy opis zakresu zamówienia
 3. Druk  OFERTA

ZAŁĄCZNIKI: